Redakčná rada

Predseda redakčnej rady

PhDr. Juraj Bartík, PhD., (SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, juraj.bartik@snm.sk)

Členovia redakčnej rady

Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovakia, nraubrez@savba.sk)

Mgr. Radoslav Čambal, PhD. (SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, radoslav.cambal@snm.sk)

PhDr. Beáta Egyházy – Jurovská (Nezávislý bádateľ, P.O.Box 130, 903 01 Senec, Slovakia, beasenec123@gmail.com)

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. (SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, zdenek.farkas@snm.sk)

Mgr. David Parma, Ph.D. (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Bohemia, parma@uapp.cz)

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovakia, matej.ruttkay@savba.sk)

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava, Bohemia, stuchlik@arub.cz, stanislav.stuchlik@fpf.slu.cz).

Dr. Eric Vrba (Nezávislý bádateľ, 1 Sherwood Rd, Attleboro, MA 02703, USA, eric.m.vrba@gmail.com)