Editorial office

 

Editor

Mgr. Martin Hanuš, PhD.

Mgr. Martin Hanuš, PhD.
*1980 Bratislava
Curator at Slovak national museum-Museum of Archaeology
martin.hanus@snm.sk

Curriculum vitae:
Graduated (2005) and received his doctorate (2016) in Archaeolgy at Comenius University in Bratislava. He worked at the Monuments office of the Slovak Republic (since 2006), at the Slovak Archaeological and Historical Institute (since 2007), at the Department of Archeology at Comenius University in Bratislava (since 2012) and since 2019 is he working at the Archaeological Museum of the Slovak National Museum. He carried out and participated in archaeological research of medieval sacral sites (Benedictine monastery in Ludanice, Dominican monastery in Banská Štiavnica, Church of St. Peter and Paul in Holice, Church of St. Egidius in Hronský Beňadik), urban areas (Sankt Poelten, Bratislava – Vydrica), or research of classical and pre-classical Mayan settlement in Uaxactun (Guatemala). He participated in the research grant VEGA 1/0740/14 (Geophysical research of defunct Benedictine monasteries in Slovakia). Author and co-author of 22 professional and popularizing papers focused mainly on the Middle Ages (eg. Hanuš, M.: Kláštor benediktínov v Ludaniciach – nález teplovzdušnej vykurovacej pece. In: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava, 2018; Hanuš, M.: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. In: Archaeologia historica 40, č. 1, 2015, 221-245; Hanuš, M. – Kušnirák, D. – Slivka, M.: Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. In: Archaeologia historica 42, č. 2, 2017, 651-667; Hanuš, M. – Kušnirák, D.: Podoba benediktínskeho kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach na základe archeologického a geofyzikálneho výskumu. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 56, 2014, 155-168; Kovár, B. – Hanuš, M.: Keltské osídlenie na území Vydrice. In: Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr. Bratislava, 2012, 180-183; Hanuš, M. – Grznár, P. – Hladíková, K. – Budaj, M. – Čurný, M.: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. In: Archaeologia historica 33, 2008, 297-317 etc.)

 

Editor

PhDr. Vladimír Turčan
*1952 Bratislava
Curator at Slovak national museum-Museum of Archaeology
vladimir.turcan@snm.sk

Curriculum vitae:
He graduated in Archaeology at the Faculty of Philosophy at the Comenius University in Bratislava in 1978 where he attended the course of Professor B. Novotný. Since the termination of his studies, he has been working for the Archaeological Museum of the Slovak National Museum, while also attending an educational trip at the Archaeological Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences in Prague in 1982-1983. He participated in the archaeological excavation in Bíňa (Early Middle Ages) and Unín (Bronze Age), he supervised excavations conducted in the area of the South- Western Slovakia focusing on the Roman period (Germanic settlements Most pri Bratislave, Trnava, Stupava, Malacky, Skalica, Dunajská Lužná, …) and Early Middle Ages (Most pri Bratislave, Láb, Bratislava, …). He is an author of a monograph Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM-Archeologického múzea (Bratislava 2012) and has co-created and edited multiple other monographs (Byzantská kultúra a Slovensko, Bratislava 2007; Karolínska kultúra a Slovensko, Bratislava 2011; Konštantin a Metod – Bratia, ktorí menili svet. Bratislava 2012; Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko, Bratislava 2014; Archeologické pamiatky, Bratislava 2009; Veľkomoravské hradiská, Bratislava 2012). He is author and co-author of nearly 100 studies (e.g. K pôvodu staromoravského šperku. Zborník SNM História 22, 1982, 75-90; Slovanské mohyly v Dvakačoviciach. Archeologické rozhledy 36, 1984, 49-58; Hroby zlatníkov v 6. – 7. storočí v Karpatskej kotline. Archeologické rozhledy 36, 1984, 481-489; Germánsky výrobný objekt zo Stupavy. Zborník SNM História 25, 1985, 93-116; Stredoveký karner v Jarovciach. Zborník SNM História 26, 1986, 167-179; Výšinné polohy v germánskej vojenskej stratégii na strednom Podunajsku v 1. – 4. stor. Zborník SNM Archeológia 11, 2001, 105-110; Eine Marmorbüste des Caius Iulius Caesar aus Gajary (Slowakei). Carnuntum Jahrbuch 2001, 9-16; Old-Slavonic Sanctuaries in Czechia and Slovakia. Studia Mythologica Slavica IV, 2001, 97 – 116; Ein Bau komplex aus der römischen Kaiserzeit in Stupava. Ein Konzept der Bauentwicklung. Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012, 419 – 427; Pôvodné slovanské náboženstvo a christianizácia stredodunajských Slovanov In: Konštantin a Metod – Bratia, ktorí menili svet. Bratislava 2012. 71-78; Včasnostredoveké sídliskové objekty z Lábu. Zborník Slovenského národného múzea CVIII – 2014 Archeológia 24, 151-186; Oberirdische Architektur aus der römischen Kaiserzeit in Stupava (okr. Malacky / SK). In: HONESTA MISSIONE. Festschrift für Barbara Pferdehirt, Mainz 2014, 249-256; Zur Siedlungsstruktur der Bratislavaer Pforte in der romischen Kaiserzeit. In: Szilvia Bíró – Attila Molnár (Hrsg.): LändLiche Siedlungen der römischen Kaiserzeit im mittLeren donauraum Győr 2015, 291-296; Nové nálezy mečov z priestoru Bratislavskej brány. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 61, 2017, 41-46; Poznámky k datovaniu veľkomoravských kostolov – paradigmy a otázniky Byzantinoslovaca VI, 2017, 143-151; Spony z doby rímskej zo Stupavy. In: Římské a germánské spony ve střední Evropě (Arceologie barbarů 2012), Brno 2017, 251-255 etc.). He has been organising regular international colloquiums regarding the research of the Roman ceramics in the Middle Danube region (18th season in 2018) as well as gatherings of museum archaeologists of Slovak Republic. Since 2009, he has been the editor in chief of Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia.

 

Head of editorial board

PhDr. Juraj Bartík, PhD.
*1960 Bratislava
Director at Slovak national museum-Museum of Archaeology
juraj.bartik@snm.sk

Curriculum vitae:

He graduated in archeology in 1983 and completed his Ph.D. in 2001 at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. Since graduating, he has been working at the Archaeological Museum under the Slovak National Museum as a curator and since 2003 as a director. He supervised the archaeological research in Báhon, Dvorníky-Posádka, Chorvatský Grob, Kaplná, Lozorno, Tisovec and took an active part in leading several other archaeological research excavations in the field. Since 2004 he has been a member of the editorial board of the SNM Archeology almanac. He compiled the Proceedings of the SNM Archeology Supplementum 9 dedicated to the memory of J. Paulík. He is the author and co-author of more than 50 studies dedicated to: Bronze age settlements (e.g. J. Bartík 1996: Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry vo Veselom. Slov.Arch. 44, 189-252; J. Bartík/B. Egyházy-Jurovská 1998: Sídlisko stredodunajskej mohylovej  kultúry v Bratislave – Mlynskej doline. Zbor.SNM 92,  Arch. 8, 33-58; J. Bartík 2003: Sídlisko zo strednej doby bronzovej v Bratislave-Rusovciach. Zbor.SNM 97, Arch. 13, 5-34; J. Bartík 2004: Ku kolovým stavbám strednej a mladšej doby bronzovej na západom Slovensku, Štud. Zvesti AÚ SAV 36, Nitra, 75-91; J. Bartík/K. Elschek/V.Varsik 2013: Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých dieloch (Západné Slovensko). Výskumy v rokoch 1999-2009. Zbor. SNM, Arch. Supplementum 7, Bratislava 2013), Bronze age fortified settlements (e.g. J. Bartík 1991: Hradiská z doby bronzovej v Malých Karpatoch. In: Vlastivedný časopis 40/3, 1991, 104-108; J. Bartík/R. Čambal/T. Lieskovský 2020: Pohanská pri Plaveckom Podhradí. Nové poznatky o hradisku z mladšej a neskorej doby bronzovej. In: SlArch Supplementum 1, 53-66, J. Bartík/T. Lieskovský 2020: Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch. In: Zbor.SNM 114, Arch. 30, 81-117), Bronze age burial sites (e.g. J. Bartík/A. Šefčáková: Hrob zo šálkou protoúnětickej kultúry z Blatného, okr. Bratislava – vidiek, Slovensko. In: K poctě Vladimíru Podborskému, 235-244. Brno 2004; J. Bartík 1990: Záchranný výskum na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Bernolákove. Zbor.SNM.Hist. 30,1990, 5-15; J. Bartík 2018: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Šoporni. Zbor.SNM 112, Arch. 28, 21-46), Metalwork (e.g. J. Bartík 1992: Belege über Metallgußtätigkeit aus  der mittleren Bronzezeit in Báhoň. Zbor.SNM 86, Arch. 2,  21-44; J. Bartík 1995: Kovolejárstvo na sídlisku z doby bronzovej vo Veselom. In: Zborník SNM 89, Archeológia 5, s. 25-46; J. Bartík 1999: Die Metalgieserei der Maďarovce-Kultur. In:  Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. Nitra, s. 183- 193), Various types of bronze industry (e.g. J. Bartík/V. Furmánek: Schwert des Typs Apa aus der Ostslowakei. In: Eiflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár, Nitra 2004, 255-272; J. Bartík: Nové riečne nálezy – bronzové meče z Váhu. Slov. Arch. 45, 419-430; J. Bartík 2008: Meč typu Uriu – Aranyos zo západného Slovenska. In: Zborník SNM 102, Archeológia 18, s. 43-48; J. Bartík/R. Bača 2015: Bronzové meče zo Záhoria. Zbor. SNM, Arch. Supplementum 9. Bratislava 2015, 91-106; J. Bartík/T. Zachar 2017: Ozdobný štít únětickej kultúry z Gajar. In: Zbor. SNM 109,  Arch. 27, 63-79), Multiple archaeological findings (e.g. J. Bartík 1993: Hromadný nález bronzov z Budmeríc –  Jablonca. Zbor.SNM 87, Arch. 3, 13-20; J. Bartík/M. Hajnalová 2004: Hromadný nález keramiky z Lozorna. In: Zborník SNM 98, Archeológia 14,  s. 9-42; J. Bartík/M. Schreiner 2013: Ein Bronzehortfund aus der Gemeinde Ľubá. In: Zbor. SNM 104, Arch. 20, 17-32; J. Bartík/Z. Farkaš/P. Jelínek 2019: Bronzehortfunde aus den Kleinen Karpaten und ihren Vorgebirgsgebieten. in: I. Bazovský/G. Březinová (zost.): Ľudia a hory – archeologická perspektíva. Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí. Zborník SNM Archeológia – Supplementum 12, Bratislava 2019, 15 – 102).