Redakcia

Hlavný redaktor

PhDr. Vladimír Turčan

*1952 Bratislava

Kurátor v Archeologickom múzeu Slovenského národného múza

Curriculum vitae:

Štúdium archeológie absolvoval v roku 1978 v seminári Prof. B. Novotného na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdií pracuje v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea, v rokoch 1982-83 absolvoval študijný pobyt v Archeologickom ústave Československej akadémie vied v Prahe. Spolupracoval na archeologických výskumoch v Bíni (včasný stredovek) a v Uníne (doba bronzová), viedol archeologické výskumy na juhozápadnom Slovensku z obdobia rímskych provincií (germánske sídliská Most pri Bratislave, Trnava, Stupava, Malacky, Skalica, Dunajská Lužná, …) a včasného stredoveku (Most pri Bratislave, Láb, Bratislava, …). Je autorom monografie Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM-Archeologického múzea (Bratislava 2012), spoluautorom a zostavovateľom viacerých monografií (Byzantská kultúra a Slovensko, Bratislava 2007; Karolínska kultúra a Slovensko, Bratislava 2011; Konštantin a Metod – Bratia, ktorí menili svet. Bratislava 2012; Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko, Bratislava 2014; Archeologické pamiatky, Bratislava 2009; Veľkomoravské hradiská, Bratislava 2012) a autorom a spoluautorom takmer 100 štúdií (napr. K pôvodu staromoravského šperku. Zborník SNM História 22, 1982, 75-90; Slovanské mohyly v Dvakačoviciach. Archeologické rozhledy 36, 1984, 49-58; Hroby zlatníkov v 6. – 7. storočí v Karpatskej kotline. Archeologické rozhledy 36, 1984, 481-489; Germánsky výrobný objekt zo Stupavy. Zborník SNM História 25, 1985, 93-116; Stredoveký karner v Jarovciach. Zborník SNM História 26, 1986, 167-179; Výšinné polohy v germánskej vojenskej stratégii na strednom Podunajsku v 1. – 4. stor. Zborník SNM Archeológia 11, 2001, 105-110; Eine Marmorbüste des Caius Iulius Caesar aus Gajary (Slowakei). Carnuntum Jahrbuch 2001, 9-16; Old-Slavonic Sanctuaries in Czechia and Slovakia. Studia Mythologica Slavica IV, 2001, 97 – 116; Ein Bau komplex aus der römischen Kaiserzeit in Stupava. Ein Konzept der Bauentwicklung. Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012, 419 – 427; Pôvodné slovanské náboženstvo a christianizácia stredodunajských Slovanov In: Konštantin a Metod – Bratia, ktorí menili svet. Bratislava 2012. 71-78; Včasnostredoveké sídliskové objekty z Lábu. Zborník Slovenského národného múzea CVIII – 2014 Archeológia 24, 151-186; Oberirdische Architektur aus der römischen Kaiserzeit in Stupava (okr. Malacky / SK). In:  HONESTA MISSIONE. Festschrift für Barbara Pferdehirt, Mainz 2014, 249-256; Zur Siedlungsstruktur der Bratislavaer Pforte in der romischen Kaiserzeit. In: Szilvia Bíró – Attila Molnár (Hrsg.): LändLiche Siedlungen der römischen Kaiserzeit im mittLeren donauraum Győr 2015, 291-296; Nové nálezy mečov z priestoru Bratislavskej brány. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 61, 2017, 41-46; Poznámky k datovaniu veľkomoravských kostolov – paradigmy a otázniky Byzantinoslovaca VI, 2017, 143-151; Spony z doby rímskej zo Stupavy. In: Římské a germánské spony ve střední Evropě (Arceologie barbarů 2012), Brno 2017, 251-255 atď.). Je organizátorom pravidelných medzinárodných kolokvií k štúdiu keramiky rímskej na strednom Podunajsku (v roku 2018 18. ročník) a stretnutí múzejných archeológov Slovenskej republiky. Od roku 2009 je zostavovateľ ročenky SNM Archeológia.

 

Redaktor

Mgr. Martin Hanuš, PhD.

Mgr. Martin Hanuš, PhD.

*1980 Bratislava

Kurátor v Archeologickom múzeu Slovenského národného múza

Curriculum vitae:

Štúdium absolvoval (2005) a doktorát získal (2016) na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil na Pamiatkovom úrade Slovenskej Republiky (od 2006) v Slovenskom archeologickom a historickom inštitúte (od 2007), na Katedre archeológie Univerzity Komenského v Bratislave (od 2012) a od roku 2019 v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea. Realizoval a podieľal sa na archeologických výskumoch stredovekých sakrálnych objektov (kláštor benediktínov v Ludaniciach, kláštor dominikánov v Banskej Štiavnici, kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach, kostol sv. Egídia v Hronskom Beňadiku), mestských areálov (Sankt Poelten, Bratislava – Vydrica), či na výskume klasického a predklasického mayského osídlenia na lokalite Uaxactun (Guatemala). Podieľal sa na realizácii výskumného grantu VEGA 1/0740/14 (Geofyzikálny výskum zaniknutých benediktínskych kláštorov na Slovensku). Autor a spoluautor 22 odborných a popularizačných prác zameraných najmä na obdobie stredoveku (napr. Hanuš, M.: Kláštor benediktínov v Ludaniciach – nález teplovzdušnej vykurovacej  pece. In: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava, 2018; Hanuš, M.: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. In: Archaeologia historica 40, č. 1, 2015, 221-245; Hanuš, M. – Kušnirák, D. – Slivka, M.: Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. In: Archaeologia historica 42, č. 2, 2017, 651-667; Hanuš, M. – Kušnirák, D.: Podoba benediktínskeho kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach na základe archeologického a geofyzikálneho výskumu. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 56, 2014, 155-168; Kovár, B. – Hanuš, M.: Keltské osídlenie na území Vydrice. In: Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr. Bratislava, 2012, 180-183; Hanuš, M. – Grznár, P. – Hladíková, K. – Budaj, M. – Čurný, M.: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. In: Archaeologia historica 33, 2008, 297-317 a ďalšie..)