Publikačná etika

Publikačná etika a pravidlá nášho periodika „Zborník Slovenského Národného Múzea Archeológia“ (Zbor. SNM-Arch.) a „Zborníka Slovenského Národného Múzea Archeológia‐ Supplementum“ (Zbor. SNM‐Arch.Suppl.) sú založené predovšetkým na smerniciach a štandardoch deklarovaných Comittee on Pulication Ethics (COPE). V plnej miere podporujeme tie pravidlá pre vydavateľov a autorov, ktoré boli prijaté na 2. svetovej konferencii o integrite výskumu v Singapure v r. 2010 (https://publicationethics.org/node/11184). Stránky nášho periodika sú otvorené pluralite názorov, pokiaľ sú založené na základných etických princípoch bádania. Ich napĺňanie je potrebné a očakáva sa vo všetkých  etapách procesu publikovania: u autora, zostavovateľa, recenzenta i vydavateľa. Zodpovednosť zostavovateľa: Zostavovateľ periodika zabezpečí spravodlivý, nezaujatý a transparentný proces recenzovania a na jeho základe prijme rozhodnutie. Až do publikovania bude rukopis prístupný len členom redakčnej rady a recenzentom. Zostavovateľ je zodpovedný za rozhodnutie o publikovaní článku. Má právomoc zaradiť ho do publikácie, ako aj vrátiť autorovi v prípade chýb a to pri zachovaní anonymity recenzentov. Zodpovednosť redakčnej rady: Členovia redakčnej rady zabezpečujú dohľad a chránia etiku publikovania, aby prijaté príspevky odpovedali profesným a etickým štandardom.  Zodpovednosť autora: Periodikum Zbor. SNM, Arch. je recenzované, autori sú povinní podrobiť sa recenznému konaniu.  To má zaistiť, aby všetky údaje v prejednávanom príspevku boli reálne, autentické a originálne. Aby neboli úplnou alebo čiastočnou republikáciou staršej práce autora. Autor sa na použité diela, alebo časti z nich musí vhodným spôsobom odvolávať alebo ich citovať. Je  zodpovednosťou autora, aby získal povolenie na všetok autorsky chránený materiál použitý v príspevku. Všetci dôležití prispievatelia musia byť označení ako spoluautori. Autor je povinný opraviť chyby, alebo vziať príspevok späť.  Povinnosti recenzentov: Obojstranne anonymný recenzný proces pomáha redakčnej rade pri rozhodovaní o prejednávaných príspevkoch. Recenzenti sú vyberaní na základe kvalifikácie pre konkrétnu oblasť. Recenzenti sú povinní konať objektívne, s rukopismi zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Mali by identifikovať dôležité publikované práce, ktoré autor necituje. Prehlásenie vydavateľa a autorské práva: Redakčná rada si je vedomá, že je potrebné rešpektovať etické kritériá vedeckého bádania a publikovania. Tie pozostávajú z prísneho postupu proti plagiátorstvu a podvodným údajom, a to sa očakáva aj od recenzentov. Držiteľmi autorských a iných práv na príspevky publikované v Zbor. SNM, Arch. a Zbor. SNM‐Arch.Suppl. sú ich autori. Držiteľom práv na formát periodika a na jeho vydávanie je vydavateľ, SNM‐Archeologické múzeum. Príspevky smú byť voľne kopírované a šírené, ale len pre osobnú potrebu a nie pre komerčné využitie, bez ich zmeny a s citovaním pôvodného zdroja. Akákoľvek iná forma šírenia a zverejnenia si vyžaduje povolenie autora/vydavateľa.