Pokyny pre autorov

Periodikum Slovenského národného múzea Archeológia uverejňuje pôvodné, dosiaľ nepublikované príspevky nadregionálneho významu z archeológie a príbuzných vedných disciplín s ťažiskovým zameraním na stredodunajský a stredoeurópsky región, orientované na materiálnu kultúru praveku, protohistórie a stredoveku, ako aj teoretické a syntetické štúdie. V periodiku Archeológia sú publikované aj príspevky z medzinárodných kolokvií, pravidelne poriadaných múzeom. Každý príspevok je posudzovaný dvoma odborníkmi, jedným pracovníkom SNM-Archeologického múzea a jedným z externého prostredia. Príspevky možno odovzdať aj v svetovom jazyku (angličtina, nemčina, …).

Štruktúra článku: NÁZOV PRÍSPEVKU VEĽKÝMI PÍSMENAMI NA STRED MENO AUTORA(OV) VEĽKÝMI PÍSMENAMI NA STRED Keywords: kľúčové slova (budú preložené do angličtiny, resp. možno dodať v angličtine) Abstrakt: max. do 10 viet (bude preložené do angličtiny, resp. možno dodať v angličtine).

Text písať vo Worde, text na ľavú zarážku, enter používať len na konci odstavcov. Všetky riadky odstavcov (aj prvé riadky) zaraziť na okraj. Medzi odstavcami a riadkami ponechať rovnaké medzery (1,5). Do textu nevkladať ilustrácie ani tabuľky, každé pripraviť ako samostatný súbor. Autor môže dodať celý príspevok v cudzom jazyku so slovenským súhrnom. Text by nemal presahovať 40 normostrán (1 normostrana = 1800 úderov vrátane medzier). Poznámky pod čiarou vkladať pomocou textového editora (Vložiť – odkaz – poznámka pod čiarou), číslované arabskými číslami.

Literatúra: Citácie uviesť v texte do zátvoriek (pozri predchádzajúce ročníky Zb SNM Archeológia), na záver článku súpis použitej literatúry. Skratky literatúry uvádzať podľa: BerRGK 71, 1990, 73 alebo podľa: Pokyny na úpravu rukopisov, Nitra 1999. Periodiká, ktoré nie sú uvedené v pokynoch, citovať skrátene podľa: Archeologická periodika a jejich zkratky, Praha 1980. U nových alebo dosiaľ necitovaných periodík uviesť celý názov, prípadne skratku a na konci príspevku celý názov, aby mohol byť zaradený do Skratiek. Príklad v texte: … nálezy podobného charakteru pochádzajú aj z Nitrianskeho Hrádku (Točík 1981, 56) …. V Literatúre: Točík 1981 – A. Točík: Nitriansky Hrádok – Zámeček II. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Maďarovce-Kultur. Materialia Archaeologica Slovaca 3, Nitra 1981.

Text pre resumé: v rozsahu max. 15% textu. Redakcia privíta dodanie prekladu resumé priamo v nemeckom alebo anglickom jazyku. Resumé bude preložené do nemčiny, alebo do angličtiny. V prípade článkov zo zahraničia (Poľsko. Maďarsko, Rumunsko,…), resp. uverejnených vo svetových jazykoch je možné publikovať resumé okrem slovenského jazyka aj v národnom jazyku autora.

Na záver uviesť kontakt – adresu a e-mail. Ilustrácie: Obrázky zaraďovať podľa toho, ako sa postupne spomínajú texte. Zrkadlo pre celostránkové ilustrácie: 162 x 240 mm. Obrázky, tabuľky a tabely prosíme dodať samostatne, nezalomené v texte, vo formáte TIF alebo JPG, čiernobiele kresby s rozlíšením aspoň 400 dpi a fotografie s rozlíšením aspoň 300 dpi. Fotografie vzhľadom na technické možnosti vydavateľa doporučujeme kontrastné. Texty pod obrázky pripojiť na záver článku. Ak chcete uverejniť mená autorov fotografií, kresieb, plánov, máp a pod. prosíme uviesť mená na konci príspevku (budú uvedené aj v tiráži). Popisky k obrázkom dodať samostatne, nepísať ich do ilustrácií. Prosíme venovať pozornosť čistote ilustrácii – šmuhy a pod. digitálne vygumovať. Tabuľky v Exceli nedoporučujeme.

Rukopis prosíme odovzdať v elektronickej podobe alebo prenosným médiom na adresu: vladimir.turcan@snm.sk, juraj.bartik@snm.sk, archeolog@snm.sk. Uzávierka: 31. 5. 2018.

Tešíme sa na Vaše príspevky!
PhDr. Juraj Bartík, PhD. predseda redakčnej rady;
PhDr. Vladimír Turčan zostavovateľ